Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie. Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is permanent aan zichzelf te bouwen, zijn "ruwe steen" te bewerken, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen. Vrijmetselaren geloven "ieder op eigen wijze" dat er meer is tussen hemel en aarde, dat onze mensheid beweegt.

Tussen vrijmetselaren vindt een voortdurende gedachtewisseling plaats. Niet om het eigen gelijk te bewijzen, maar om samen het ware of betere te ontdekken. Die gezamenlijke zoektocht uit zich onder meer door in beslotenheid te streven naar oprechte broederschap. Vrijmetselaren gebruiken het woord "broederschap", omdat de Orde van Vrijmetselaren alleen mannelijke leden telt. Zij voelen zich thuis in een kring van mannen onder elkaar.

In de vertrouwde omgeving van het logegebouw kunnen gedachten de vrije loop krijgen en nemen. De vrijmetselaar wordt op een bijzondere wijze opgenomen in de kring: de loge. De ceremoniële bijeenkomsten zijn rijk aan symboliek en tradities, die hun betekenis bewijzen in het hier en nu. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden.

Het is kenmerkend voor vrijmetselaren om het zoeken te propageren en te trachten eigen gedachten te vervolmaken.

Het opdoen van wijsheid en ervaring is geen eindbestemming, maar een voortdurend proces.

Bekende persoonlijkheden zoals Mozart, Multatuli, Goethe en Truman zijn mede gevormd door hun betrokkenheid bij de Vrijmetselarij. Hedendaagse vrijmetselaren zullen met beide benen in de 21ste eeuw staan en vormen met elkaar een evenwichtig verbond, waarin velen in de maatschappij zich zullen herkennen.

De Vrijmetselarij als organisatie timmert in het algemeen wat minder aan de weg, maar wie naar een bibliotheek gaat treft diverse boeken aan waarin deze stroming ruimschoots wordt toegelicht.

De contributie bedraagt ongeveer driehonderd euro per jaar, het kost een paar avonden per maand en een gezonde dosis inzet. Hier tegenover staat een extra impuls aan de kwaliteit van het leven door verdieping van geest en de warmte van oprechte vriendschappen.

Circa zesduizend Nederlandse vrijmetselaren hopen op deze wijze bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van onze samenleving. Niet direct naar buiten gericht, maar indirect door zelfontplooiing en daardoor het bewuster dragen van verantwoordelijkheid.

Voor belangstellenden met open oor en oog voor de toekomst, zorgzaam voor het goede uit het verleden en respect voor de waarden tussen mensen, is elke vrijmetselaar beschikbaar voor oriëntatie en kennismaking.